Resocializačný systém Cesta k domovu

Resocializačný systém Cesta k domovu

Nedeľa, 07 Jún 2009 10:22
Tlač
Resocializačný systém Cesta k domovu /RS CKD/ Cieľ a zameranie RS CKD : - je zameraný na komplexnú resocializáciu a reintegráciu osôb závislých od návykových látok a osôb bez domova /ide o dospelých jedincov/ v sociálnych a doplnkových aktivitách

I. Sociálne aktivity :

Sociálne centrum: Zariadenie ambulantnej a terénnej /vyhľadávacej/ starostlivosti o klienta. Plní úlohu sprostredkovania a prvého kontaktu pred vstupom klienta do jednotlivých zariadení RS CKD.

Útulok Archa : Útulok zameraný na prenocovanie a denný pobyt klienta, osobnú hygienu a vytvorenie podmienok pre prípravu stravy klientov v núdzi o bývanie /odchovanci DD, bezdomovci, závislé osoby, osoby po ukončení výkonu trestu a pod./.

Domov nádeje : Resocializačné stredisko akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z.z. s celodennou prevádzkou. Pobytovou formou poskytuje komplexné resocializačné služby pre závislých mužov a mladistvých vo veku od 16 rokov. Podmienkou prijatia je absolvovaná liečba v zdravotníckom zariadení.

Dom Charitas : Zariadenie chráneného bývania s ochranným dohľadom a dopomocou pre ľudí s telesným, alebo duševným postihom. Umožňuje dlhodobejší pobyt, resp. dlhodobejšiu prípravu na reintegráciu do spoločnosti.

II. Doplnkové aktivity RS CKD

Kahan – Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu: Svojpomocný socioterapeutický klub pre všetkých, ktorí sa ocitnú v probléme závislosti od psychoaktívnych látok. Stretáva sa 1x týždenne vo štvrtok od 15,30 do 17,30 hod. v Domove nádeje, Jarková 79, Prešov. Je určený a voľne prístupný pre mužov i ženy nielen z Prešova, ale aj širokého okolia.

Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ): Poskytuje služby individuálneho poradenstva, odbornej asistencie, vytvárania individuálnych akčných plánov, sprostredkovania rekvalifikácií s prihliadnutím na potreby a osobnostné predpoklady klientov. Poskytuje poradenstvo a asistenciu zamestnávateľom pri vyhľadávaní vhodných zamestnancov a vytvára sieť potenciálnych zamestnávateľov.

Časopis Cesta: Odborno-populárny časopis s evanjelizačným charakterom zameraný na problematiku závislostí a bezdomovectva. Má charakter pouličného časopisu distribuovaného na ulici hlavne ľuďmi bez domova a v hmotnej núdzi, kde kupujúci svojou kúpou finančne podporí konkrétneho distributéra.
 
icon Hodnotiaca správa
 
DEŇ ABSTINENCIE A ZDRAVÉHO ŽIVOTA
archív podujatia od roku 2002 
Aktualizované ( Streda, 04 Január 2017 14:13 )