„Šanca na nový začiatok“ – projekt EÚ IS EQUAL

„Šanca na nový začiatok“ – projekt EÚ IS EQUAL

Nedeľa, 07 Jún 2009 10:03
Tlač

Názov projektu: Šanca na nový začiatok

Priorita: Uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú ťažkosti s integráciou a reintegráciou na trh práce

Opatrenie: Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín.“

Miesto realizácie: Prešov, Svidník, Snina, Stará Ľubovňa, Humenné

Cieľové skupiny: občania zdravotne postihnutí, dlhodobo nezamestnaní,

Cieľ projektu:
znížiť nezamestnanosť znevýhodnených osôb postihnutých sociálnych vylúčením v regióne Prešovského samosprávneho kraja pomocou vytvorenej funkčnej sieti Sociálnych Centier v piatich mestách so spádovou oblasťou vyše polovice územia Prešovského samosprávneho kraja.

Aktivity: V miestach realizácie budú Sociálne Centrá poskytovať komplexné sociálne služby, inovatívne motivačné a rekvalifikačné kurzy či tréningové programy.

Po zdiagnostikovaní a identifikácii potrieb klienta budú môcť vyškolení manažéra/ky Sociálnych Centier ponúknuť svojim klientom:

• niektoré z nasledovných sociálnych služieb :
- Sociálna prevencia
- Sociálne poradenstvo
- Sprchovanie, výmena ošatenia

• niektoré z inovatívnych rekvalifikačných kurzov :
- Ako byť úspešný pri hľadaní zamestnania,
- Poradenstvo a sociálno – psychologický výcvik pre uchádzačov o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou
- Práca s PC a s internetom
- Osvojenie si manuálnych zručností uplatniteľných na súčasnom trhu práce
- Opatrovateľské a ošetrovateľské zručnosti
- Tvorba a metodika voľnočasových aktívít a pod.

Výstupy: zníženie nezamestnanosti u cieľových skupín príjimateľov podpory v priemere o 10 %.

 Tento výsledok bude mať vplyv veľmi jednoznačný a konkrétny:
Skrátenie reintegračného času cieľových skupín na trh práce, reintegrácia sociálne a zdravotne vylúčených osôb do majoritnej spoločnosti,zníženie nezamestnanosti v regiónoch s najvyššou mierou nazamestnanosti v rámci celého Slovenska, rozvoj zaostalejších regiónov Slovenska, vytvorenie databázy pracovných miest v jednotlivých Sociálnych Centrách, ktoré budú navzájom prepojené a koordinované, zlepšenie životnej situácie nielen prijímateľov podpory, ale aj v náväznosti na širší okruh ich príbuzných, rodiny, známych a priateľov, keďže sa jedná často o živiteľov rodín, zlepšenie spolupráce s miestnymi Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, zmena pohľadu zamestnávateľov na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, rozvoj partnerstva medzi vzdelávacou a sociálnou inštitúciou a vytvorenie komplexnej pomoci v reintegrovaní marginalizovaným osobám na trh práce a aj do spoločnosti).

Kontakt: Ing. Eduard Malatinec, Hlavná 2, 080 01 Prešov, 051/ 77 239 70, 0915 155 689


Rozvojoví partneri

Nadnárodná spolupráca

Sociálne centrá

 

Aktualizované ( Streda, 10 Jún 2009 17:12 )