Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Rekonštrukcia multifunkčného sociálneho objektu v Svidníku

Rekonštrukcia multifunkčného sociálneho objektu v Svidníku

Email Tlač PDF

Charita je súčasťou cirkvi a tým je povolaná k službe chudobným. Na Slovensku vznikla v roku 1927. Korene Gréckokatolíckej charity siahajú do roku 1947, keď ju  blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič zriadil ako diecéznu pobočku Ústrenej Karity na Slovensku. Slovenská katolícka charita obnovila svoju činnosť v septembri 1991 ako celok pozostávajúci z jednotlivých diecéznych charít.
1. januára 1996 z iniciatívy Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku, bývalého prešovského sídelného biskupa vznikla Gréckokatolícka diecézna charita /ďalej GK DCH/ ako samostantý právny subjekt - účelové zariadenie cirkvi podľa Zákona č. 308/91 Zb. Prebrala zároveň všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmluv uzavretých Slovenskou katolíckou charitou.
Poslaním GK DCH je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby, vykonávať sociálne poradenstvo a prevenciu bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženstvo a politické zmýšľanie.
GK DCH poskytuje sociálne služby v 6-tich mestách diecézy a jedným z nich je Svidník.    
     
POPIS SITUÁCIE MESTA SVIDNÍK:
Okresné mesto Svidník sa nachádza  v severovýchodnej časti Slovenska v pohorí Nízkych Beskýd.
Počet obyvateľov mesta k 26.5.2001 bol 12 428 z toho bolo 6 409 žien. Ekonomicky aktívnych je 47,7% obyvateľov. Z hľadiska dynamiky sa  tempo nárastu počtu obyvateľov v roku 2003 zastavilo a v súčasnosti zaznamenáva mierny pokles. Príčinou je vo všeobecnosti postupné znižovanie prirodzeného prírastku obyvateľstva. Z ostatných faktorov sú to faktory ekonomické a sociálne /nezamestnanosť  18,1 %/.
V rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky   2004 – 2006 sú v kapitole sociálnej oblasti zakotvené aj tieto opatrenia:
- optimalizácia a dobudovanie siete zariadení sociálnej starostlivosti, podpora programu    rozvoja terénnych sociálnych služieb,
- výchova, osveta, prevencia – zvyšovanie zapojenie štátnych i neštátnych neziskových organizácií do programov prevencie,
- podpora komunitných iniciatív zameraných na obnovu a rozvoj mesta.
Podľa náboženského zloženia sa k grécko-katolíckemu vyznaniu hlási 41,1%obyvateľov mesta, k rímsko-katolíckemu vyznaniu 24,1%obyvateľov a k pravoslávnemu vyznaniu 25,8% obyvateľov.

CIEĽ PROJEKTU        
Rekonštrukciou budovy zabezpečiť vyhovujúce priestorové podmienky pre rozvoj sociálnych aktivít, a tým zlepšenie sociálnej situácie a duchovné povznesenie obyvateľov v meste Svidník a okolí.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba multifunkčného sociálneho objektu sa realizuje na parcele č. 460 v katastrálnom území Svidník, na Pavlovičovej ul.

DOVODY PROJEKTU:
- objekt bol vo vlastníctve štátu, v správe Krajského úradu Prešov a v prenájme Gréckokatolíckej cirkvi vo Svidníku od r. 1999, od 2005 je vo vlastníctve  GK DCH, preto sme sa rozhodli pre väčšie stavebné úpravy
- výkonom Charitatívnej služby v rodinách za obdobie 3 rokov v tomto objekte sa stala Charita známou pre  verejnosť i inštitúcie, obľúbená u klientov
- záhrada je veľmi vhodná na voľnočasové aktivity v letnom období pre zdravotne postihnutých i osamelých.

POPIS PROJEKTU:
Rekonštrukcia existujúcej časti predmetného objektu je navrhnutá za účelom zlepšenia jeho kvalitatívnych parametrov, zníženia energetickej náročnosti, odstránenia porúch a deformácií jednotlivých stavebných konštrukcií, vytvorenia podmienok pre zriadenie administratívnych, poradenských  a školiacich miestností, kuchynky, sociálno - hygienického zariadenia a príslušného technického zázemia.

Prístavba k predmetnému objektu z jeho dvornej časti je navrhnutá za účelom vytvorenia vstupného zádveria a schodištového komunikačného priestoru pre sprístupnenie jednotlivých podlaží. Prístavba umožní vytvoriť okrem doterajších účelovo využívaných priestorov na 1. NP a 2. NP priestory v podkroví pre ubytovanie tak, aby nedochádzalo ku kríženiu prevádzkových čiar jednotlivých podlaží s rôznym účelovým využitím.

Nadstavba nad existujúcou pôdorysnou plochou záujmového objektu sa prevedie za účelom vytvorenia podmienok pre ubytovanie.
Riešený multifunkčný objekt po prevedení rekonštrukcie, prístavby a nadstavby bude trojpodlažný, bez podpivničenia s dvomi nadzemnými podlažiami slúžiacimi pre administratívu, poradenstvo, denný stacionár a podkrovím určeným pre účelové využitie - ubytovanie.
Objekt je situovaný na rovinatej parcele.

Zastavaná plocha existujúcej časti objektu: 139,60 m2
Zastavaná plocha navrhovanej prístavby: 10,40 m2
Celková zastavaná plocha riešeného objektu: 105,00 m2
Obostavaný priestor riešeného objektu: 1125,00 m3.

ČASOVÝ PLÁN:

jún 2005
- kúpa objektu pre sociálne služby (vďaka podpore Talianskej katolíckej misie v Luzere a p. Francovi Gattimu SJ)

august - október 2005
- príprava projektovej štúdie rekonštrukcie objektu
- príprava registrácie Zariadenia opatrovateľskej služby
- začiatok realizácie projektu EQUAL na pomoc nezamestnaným v rámci Sociálneho centra

november 2005
- spracovanie projektu rekonštrukcie objektu za účelom zabezpečenia finančných zdrojov
december 05 - marec 2006
- zabezpečovanie fin. zdrojov, príprava personálu
- výberové konanie na projektanta rekonštrukcie

apríl - september 2006   
- rekonštrukcia schodiska a nová strecha, omietka z boku od susedov

rok 2007
- pozastavenie rekonštrukcie z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov, zabezpečovanie ďalších fin. zdrojov    

máj – september 2008
- prestavba vnútra objektu – suterén, prízemie a podkrovie, výmena elektrorozvodov, nové kúrenie, omietky, úprava terénu

rok 2009
- sondy v podkroví, potreba nového stropu, zabezpečovanie ďalších finančných zdrojov

rok 2010
- dokončenie rekonštrukcie, vybavenie objektu, posviacka objektu a začiatok služby

POPIS AKTIVÍT V DANOM OBJEKTE:

Prízemie - Sociálne centrum
Cieľová skupina:
- občania dlhodobo nezamestnaní
Personál: 1 manažér, 1 sociálny pracovník, externí spolupracovníci /psychológ, experti na jednotlivé kurzy/1 bohoslovec - účastník pastoračnej praxe            
Popis programu:
- diagnostika a identifikácia potrieb klienta
- sociálne poradenstvo,
- stredisko osobnej hygieny /sprcha, práčovňa, šatník/
- ponuka inovatívnych rekvalifikačných kurzov alebo tréningových programov, ako aj práca s počítačom v prostredí Windovs, Internet.

1. nadzemné podlažie - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS):
Cieľová skupina - osamelí seniori, sociálne odkázaní dôchodcovia, osamelí zdravotne postihnutí
Personál: - vedúca zariadenia, 2 odborné opatrovateľky, 1ergoterapeut,  1 bohoslovec - vrámci pastoračnej praxe, externé návštevy lekára a psychológa

Popis aktivít v ZOS:
- denný pobyt s kapacitou 10 miest, v budúcnosti možný aj týždenný pobyt
- poskytovaná sociálna, rehabilitačná, ošetrovateľská, hygienická strarostlivosť a stravovanie
- ponuka kreatívnej a záujmovej činnosti (ručné práce, spev, kondičné prechádzky...)
- nadväzovanie nových sociálnych kontaktov, komunikácia s príbuznými.

2. nadzemné podlažie - ubytovanie pre účastníkov pastoračnej praxe:
- vytvorenie podmienok pre ubytovanie 2 bohoslovcov v 2 izbách s kuchynkou a sociálnym zariadením
- poskytnutie možnosti pre samostané hospodárenie, stravovanie a duchovnú formáciu v kontakte so správcom farského úradu v blízkosti objektu
- vhodné doplnenie sociálnej služby o duchovný rozmer a zároveň životná skúsenosť pre bohoslovcov v rámci ich prípravy na celoživotné povolanie

Priebežne prebiehajúce aktivity (prízemie):
- spolupráca pri pastoračných programoch pre deti a mládež vo farnosti vo večerných hodinách a cez víkend /Biblická olympiáda, vzdelávacie videofilmy, pásmo folkových piesní pri ohni v záhrade.../

DOPADY PROGRAMU:
- zníženie nezamestnanosti u cieľových skupín príjimateľov podpory v priemere o 10 %.
- vytvorenie databázy pracovných miest v jednotlivých Sociálnych centrách, ktoré budú navzájom prepojené a koordinované,
- zlepšenie životnej situácie nielen nezamestnaných, ale aj zdravotne postihnutých v náväznosti na širší okruh ich príbuzných, rodiny, známych a priateľov, keďže sa jedná často o živiteľov rodín
- zlepšenie spolupráce s miestnymi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- zmena pohľadu zamestnávateľov na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
- rozvoj partnerstva medzi vzdelávacou  a sociálnou inštitúciou a vytvorenie systému komplexnej
  pomoci v reintegrovaní marginalizovaných osôb
- zvýšenie sebavedomia, motivácie, vzdelanostnej úrovne našich klientov
- napomáhanie odstraňovania pocitu osamelosti a nepotrebnosti, straty zmyslu života v starobe
- predchádzanie nutnosti umiestnenia starých osamelých ľudí do ústavných zariadení
- spokojnosť príbuzných a prispievanie k zlepšeniu medzigeneračných vzťahov
- nadobúdanie praktických životných skúseností u študentov Teologickej fakulty
- postupná zmena hodnotového rebríčka mládeže vo farnosti.

ROZPOČET  PROJEKTU: 
Príprava technickej projektovej štúdie a projektu 91 000 Sk
Rekonštrukčné práce s DPH: 3 567 000 Sk
Zariadenie priestorov ZOS (1. NP):  480 000 Sk
Zariadenie ubytovacích priestorov (2. NP): 225 000 Sk
Koordinácia projektu: 358 000 Sk
SPOLU: 4 721 000 Sk
Medziročná inflácia 15%: 708 150 Sk
CELKOM: 5 429 150 Sk

ZDROJE FINANCOVANIA:
Katolícka talianska misia Luzern: 1 175 593 Sk
Darcovia GK DCH:  91 000 Sk
NEFO fond PSK: 200 000 Sk
Nadácia Matky Božej z Boronyava v USA: 33 087 Sk
Potreba dofinancovania projektu: 3 929 470 Sk
CELKOM: 5 429 150 Sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
Názov banky a adresa: Istrobanka, Hlavná 75, 080 01 Prešov
Číslo účtu: 810011-717060/4900
IBAN: SK15 4900 0100 7300 0861 2060
BIC: ISTRSKBA
Názov účtu: Gréckokatolícka diecézna charita Prešov        

 Rekonštrukcia

 

 Ďakovná tabuľa

 

Aktualizované ( Piatok, 02 Október 2009 09:05 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner