„Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove pobytových služieb Pod Táborom, Prešov“

„Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove pobytových služieb Pod Táborom, Prešov“

Tlač

Projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia v budove pobytových služieb Pod Táborom, Prešov“

Ciele: Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúceho stavu komplexného vykurovania v celej budove, kde sa poskytujú sociálne služby: Nocľaháreň EFETA, Útulok Archa a Domov na pol ceste – Dom Charitas.

Cieľová skupina: Klienti spoločného zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa poskytujú tieto sociálne služby - Nocľaháreň EFETA (12), Útulok Archa (53) a Domov na pol ceste – Dom Charitas (24). Týmto ľuďom je poskytovaná sociálna služba o kapacite spolu 89 miest.

Aktivity projektu: Hlavnou aktivitou bola komplexná rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá pozostávala z výmeny 44 ks vykurovacích panelových telies a plynového kotla.

Udržateľnosť: Vďaka schválenej dotácií sme projekt zrealizovali. Z dlhodobého hľadiska mala pre nás schválená dotácia mimoriadny význam pre kvalitu poskytovania sociálnych služieb, udržateľnosť aktivít a činnosti poskytovaných GKCH. Do budúcnosti naďalej predpokladáme zníženie ekonomických nákladov na efektívnejšie vykurovanie objektu, hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami, čo sa v neposlednom rade odzkadlí na kvalite poskytovaných služieb v našom objekte.

Podporená suma: 10 000 €

Miesto umiestnenia: Pobytové sociálne zariadenie Pod Táborom 33, Prešov

Schválenie projektu: 26.05.2015

Ď A K U J E M E!