Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Dokončenie Centra poradensko-sociálnych služieb v Prešove

Dokončenie Centra poradensko-sociálnych služieb v Prešove

Email Tlač PDF
Názov projektu:
Skvalitnenie komplexných sociálnych služieb pre komunitu rómskych bezdomovcov v Prešove

Výška poskytnutej dotácie:
 21.000,00 €

Vecné vyhodnotenie projektu:

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

a) správa o naplnení cieľa, jeho dopadu na cieľovú skupinu, zámeru projektu s termínom jeho realizácie

Rekonštrukčné práce v Centre sociálno - poradenských služieb prebiehajú po etapách už päť rokov. Tempo prác sa mohlo tohto roku výrazne zrýchliť vzhľadom na dotáciu z Úradu vlády – splnomocnenca pre rómske komunity. A keď pripočítame pridanú hodnotu dobrovoľníckej práce miestnej rómskej komunity, realizácia kompletnej rekonštrukcie stavby je až na drobné detaily hotová. 
Odborné práce sme opäť zverili vo výberovom konaní vybranej odbornej firme. Stavebné práce sme začali realizovať v marci po skončení zimy, krátko po ukončení  zimných mesiacoch. Objekt je už čiastočne skolaudovaný po predchádzajúcej stavebnej úprave. Nedokončená ostala podstatná časť – výdajňa stravy spolu so zázemím pre personál. Víťaz verejného obstarávania začal realizovať ďalšie odborné práce až po príprave stavebných prác našou komunitou (pod gesciou stavebného dozoru). Výhodou bolo, že pomocnými robotníkmi na stavbe bola aj miestna rómska komunita susednej nocľahárne Archa. Pre nich to bola výborná pracovná terapia. 
Pokračovali sme s prácami vo vnútri výdajne. Položili sme dlažbu a obklady. Dokončila sa kompletná vnútorná vodovodná inštalácia a elektroinštalácia, osadili sa zariadovacie predmety. Upratovacie práce na stavbe i v okolí objektu zrealizovala opäť miestna komunita. Súčasne sme začali s dokončením vonkajšej fasády. Murivo sa zateplilo a podhľady prekryli stavebnými doskami. Vstupné schodisko a bočné vchody dostali dlažbu, zábradlie a prístrešok na úkryt pred dažďom. Nestihli sme ešte dokončiť vonkajší silikátový náter na budovu Centra. Práce sa oneskorili vzhľadom na časté dažde, kedy sme vonku pracovať nemohli. Predpokladáme, že vonkajšiu fasádu dokončíme v polovici novembra.
 Regionálny úrad verejného zdravotnícka sa k nášmu zámeru vydávať stravu vyjadril svojím záväzným stanoviskom a prevádzku výdajne stravy povolil spustiť do užívania. To nám umožnilo požiadať Stavebný úrad o kolaudáciu dňa 28.09.2010 a nariadil kolaudačné konanie na 19.10.2010. Bez stavebného povolenia by totiž nebolo možné spustiť výdajňu stravy od 01.11.2010. Zásobovanie desiatových polievok je zabezpečené z vlastnej kuchyne žiadateľa, ktorú prevádzkujeme na Jarkovej ulici 79. Strava sa priváža v termosoch a vydáva vo výdajni stravy. Klienti ju potom konzumujú v spoločenskej miestnosti Nízkoprahového denného centra.
Miestna rómska komunita klientov prispievala výraznou mierou k úspešnému priebehu projektu. Od 01.12. 2009 do 29.10.2010 odpracovala cca 3 000 hodín na stavbe.

b)  informácia o počte realizovaných aktivít v rámci projektu

Hlavná aktivita – v počte 1
Podporné aktivity – v počte 9
                                
c) informácia o počte účastníkov, ktorým boli výstupy projektu adresované, ako aj o počte podieľajúcich sa na projekte, o spolupráci s partnermi projektu

 Projekt bol určený pre 90 rómskych bezdomovcov, z ktorých 24 je už aktivizovaných a býva v priestoroch útulku a domova na pol ceste na ulici Pod Táborom 33. Ostatní navštevujú Centrum sociálno – poradenských služieb. Priamo na projekte a jeho všetkých aktivitách sa zúčastnilo 16 rómskych bezdomovcov, nepriamo  terénne služby a služby Centra sociálno – poradenských služieb využilo vyše 50 klientov. Predpokladáme, že po skončení projektu budú výstupy projektu – teda spoločenskú miestnosť a výdajňu stravy využívať všetci.

d) sprievodný propagačný materiál

Ako sprievodný propagačný materiál, ktorý bol distribuovaný medzi komunitu rómskych bezdomovcov letáčik. (viď Príloha )

e) informácia o odbornej odozve projektu

Informácia o projekte a jeho čiastkových výsledkov odznela na odbornej konferencii s názvom „Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti. Výzvy a trendy“, ktorú organizovala Prešovská univerzita v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, dňa 28. septembra 2010.
f) informácia o mediálnej odozve

 Informácia o prebiehajúcom projekte bola zverejnená na webe žiadateľa a počet návštev presiahol číslo 250.

g) udržateľnosť projektu a jeho ďalšie  pokračovanie (z akých zdrojov)

 Centrum sociálno – poradenské centrum je už v súčasnosti prevádzkované vyše dvoch rokov z rôznych zdrojov, no predovšetkým z verejných zdrojov VÚC PSK, mestom Prešov a vlastných zdrojov. Nízkoprahové denné centrum, ktorého súčasťou je výdajňa stravy je zaregistrované na VÚC Prešov od marca roka 2010.

h) výstupy projektu (závisí od charakteru zámeru napr. výtlačky publikácií, CD, DVD, ...) 

Hlavným výstupom bola ukončenie rekonštrukcie nehnuteľnosti a spustenie výdajne stravy pre miestnu komunitu, čo sa aj podarilo. Fotogaléria je umiestnená na webe žiadateľa.

Finančné vyúčtovanie projektu:

1. celková rekapitulácia výdavkov; vrátane vyčíslenia výdavkov z vlastných alebo iných zdrojov 
V prílohe č. 1 k vyúčtovaniu dotácie.

2. vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie

21.000,00 €                     21.015,44
Nevyčerpané finančné prostriedky:   0,00 € 
 Pri čerpaní dotácie vznikli výnosy vo výške 7,54 €.
(Nehodiace sa prečiarknuť.)
3. rozdelenie dotácie na bežné a kapitálové výdavky

Bežné výdavky 0,00 €
Kapitálové výdavky 21.000,00 €

4. uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijímateľa nachádzajú (sídlo a adresa)

Gréckokatolícka charita Prešov – ústredie, ekonomické odd.,  Hlavná 2, 080 01 Prešov
5. predloženie písomného potvrdenia (resp. vyhlásenia) príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania

Príloha č. 2 k vyúčtovaniu dotácie


V Prešove, dňa 28.10.2010                      

Vypracoval: Mgr. Rostislav Labuda
Schválil:  PhDr. Peter Valiček
 


Aktualizované ( Streda, 18 Január 2012 14:18 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner