Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb

Email Tlač PDF


adresa: Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052/2388304
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
zodp. osoba: Mgr. Soňa Gaborčáková
Dom sv. Anny je zariadenie sociálnych služieb, ktorý podľa zákona č. 448/2008 z. z je Domovom sociálnych služieb registrovaný na PSK. Zriaďovateľom je GKCH v Prešove, ktorá je právnickou osobou v zmysle z. č. 308/91 z. z. a je evidovaná ako účelové zariadenie cirkvi na Ministerstve kultúry SR. Dom sv. Anny vznikol 2.11.1999 na podnet rodičov handicapovaných detí z dôvodu, že v okrese Stará Ľubovňa neexistovalo nijaké zariadenie, ktoré by zastrešovalo starostlivosť o túto cieľovú skupinu. Názov zariadenia bol spojený s darovaním sošky sv. Anny od priateľov z Francúzskej charity, ktorá nám poskytla finančné prostriedky na začiatku spustenia aktivít DSS. V roku 2002 sme získali povolenie vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo. V školskom roku 2002/2003 sa pri DSS zriadila pomocná trieda, ktorá je detašovaným pracoviskom ŠZŠ Levočská v Starej Ľubovni, v ktorej sa poskytuje vzdelávanie ťažko kombinovane postihnutým deťom. Dom sv. Anny nadobudol dňa 01.10.2009 status chráneného pracoviska a zamestnáva dvoch zamestnancov s mentálnym postihnutím na 4 hodiny denne. Naše zariadenie sa snaží reagovať na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, preto hľadá rôzne možnosti ako zlepšovať socializáciu handicapovaných detí a mladých ľudí...

Čo u nás nájdete?

V Dome sv. Anny (DsA) poskytujeme:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia ako pracovná terapia v štádiu prípravy, neskôr chránené dielne pre chlapcov a dievčatá
- ošetrovateľská starostlivosť, ktorá je vykonávaná v koncepte bazálnej stimulácie
- stravovanie 1 x denne
- upratovanie a údržba ochranných odevov a pomôcok k osobnej hygiene. Starostlivosť o estetiku prostredia ma v náplni práce pomocný obslužný personál s mierou funkčnej poruchy nad 70% .

V DsA zabezpečujeme v rámci sociálnej rehabilitácie:

- pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť, ktorá spočíva v zavedení krúžkov: literárno – dramatický, spevácky, tvorivej dielne.

V DsA utvárame podmienky na:
- vzdelávanie, ktoré je vytvorené pomocnou triedou variantu „C“
V DsA poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby do 4 hod. a nad 4 hod. denne
V DsA sa poskytuje sociálno – výchovná činnosť, ktorá sa realizuje na základe individuálneho rozvojového plánu prijímateľov sociálnych služieb. Prostredníctvom diagnostiky zisťujeme individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy prijímateľa sociálnej služby a na základe toho stanovujeme individuálny rozvojový plán prijímateľa sociálnych služieb.

Ošetrovateľská starostlivosť:

Prijímatelia sociálnych služieb sú vedení k sebaobsluhe pri vykonávaní základných životných potrieb, osvojujú si základné hygienické návyky, a upevňujú si zručnosti pri stravovaní
V ošetrovateľskej starostlivosti začíname využívať koncept bazálnej stimulácie ktorej cieľom je vnímať seba samého a okolitý svet. Vďaka schopnosti vnímať sa učíme pohybovať a komunikovať. Vnímanie umožňuje pohyb a naopak komunikácia je umožnená vďaka pohybu a vnímaniu. Bazálna stimulácia rešpektuje rôzne vývojové stupne schopnosti vnímať v ktorých sa človek práve nachádza.

V koncepte bazálnej stimulácie podporujeme:
- stimulácia vnímania vlastného tela
- rozvoj vlastnej identity
- umocnenie vnímania okolitého sveta
- umocnenie nadviazania komunikácie so svojim okolím
- zvládnutie orientácie v priestore a čase
- fyzické schopnosti
- zlepšenie funkcií organizmu

Koncept bazálnej stimulácie podporujeme preto, lebo sa uplatňuje predovšetkým u detí a dospelých s poruchami vnímania, hybnosti a komunikácie, u prijímateľov soc. služby predovšetkým nekľudných, dezorientovaných. Koncept bazálnej stimulácie pracuje s dotykom a kladie veľký dôraz na kvalitu dotyku.
Najnáročnejšou úlohou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti je pochopiť potreby prijímateľa soc. služby, poznať a porozumieť spôsobu komunikácie a na základe toho mu poskytnúť priestor pre orientáciu, istotu a ďalší rozvoj jeho osobnosti.

Záujmová činnosť

Naše krúžky

Spevácky krúžok
Spev je možnosťou ako prejaviť nadanie, ktoré u našich prijímateľov sociálnej služby rozvíjame a umožňuje im zúčastniť sa verejných vystúpení a prežiť zážitok z úspechu. Spev prezentujeme za doprevádzania gitary.

Literárno – dramatický krúžok

Práca s knihou, hovoreným slovom a recitovanie básni pri rôznych príležitostiach v zariadení aj takto rozvíjame slovnú zásobu.

Krúžok tvorivej dielne

Zhotovujeme výrobky z rôznych druhov materiálu: papier, textília, modurit a modelovacia hmota. Pracujeme s drevom, papierom, kameňom, iným materiálom a rozvíjame ďalšie techniky pracovnej činnosti.
Zaujalo Ťa naše zariadenie a chceš prísť k nám?

Postup pri prijímaní do zariadenia

Prijímanie klientov do zariadenia od 01.01.2009 upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
1. Podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Prešovského samosprávneho kraja spolu s lekárskou prílohou.
2. Prešovský samosprávny kraj vydá rozhodnutie, ktoré musí nadobudnúť právoplatnosť
3. Podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s prílohami priamo do zariadenia DSS Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa.

Poznámka: aktuálne tlačivá nájdete na stránke PSK
Aktualizované ( Utorok, 29 Január 2013 08:18 )  

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner